Політика конфіденційності та відмова від відповідальності

Головна » Політика конфіденційності та відмова від відповідальності

Who we are | Хто ми такі

Our website address is: https://finmriya.com

Адреса нашого веб-сайту: https://finmriya.com

Comments | Коментарі

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Коли відвідувачі залишають коментарі на сайті, ми збираємо дані, що відображаються у формі коментарів, а також IP-адресу відвідувача і рядок агента користувача браузера, щоб допомогти виявити спам.

Анонімізований рядок, створений з вашої адреси електронної пошти (також званий хешем), може бути наданий сервісу Gravatar, щоб дізнатися, чи використовуєте ви його. Політика конфіденційності сервісу Gravatar доступна тут: https://automattic.com/privacy/. Після схвалення вашого коментаря зображення вашого профілю стає видимим для громадськості в контексті вашого коментаря.

Media | Медіа

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Якщо ви завантажуєте зображення на веб-сайт, вам слід уникати завантаження зображень із вбудованими даними про місцезнаходження (EXIF GPS). Відвідувачі веб-сайту можуть завантажувати і витягувати будь-які дані про місцезнаходження із зображень на веб-сайті.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті, ви можете погодитися на збереження вашого імені, адреси електронної пошти та веб-сайту в файлах cookie. Це робиться для вашої зручності, щоб вам не довелося заповнювати свої дані знову, коли ви залишатимете наступний коментар. Ці файли cookie зберігаються протягом одного року.

Якщо ви відвідаєте нашу сторінку входу, ми встановимо тимчасовий файл cookie, щоб визначити, чи приймає ваш браузер файли cookie. Цей файл cookie не містить особистих даних і видаляється, коли ви закриваєте браузер.

Коли ви входите в систему, ми також встановлюємо кілька файлів cookie, щоб зберегти ваші дані для входу і вибір відображення на екрані. Файли cookie для входу зберігаються протягом двох днів, а файли cookie для налаштувань екрану – протягом року. Якщо ви виберете “Запам’ятати мене”, ваш логін зберігатиметься протягом двох тижнів. Якщо ви вийдете зі свого облікового запису, файли cookie для входу будуть видалені.

Якщо ви редагуєте або публікуєте статтю, у вашому браузері буде збережено додатковий файл cookie. Цей файл cookie не містить особистих даних і просто вказує на ідентифікатор статті, яку ви щойно відредагували. Його термін дії закінчується через 1 день.

Embedded content from other websites | Вбудований вміст з інших веб-сайтів

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Статті на цьому сайті можуть містити вбудований контент (наприклад, відео, зображення, статті тощо). Вбудований вміст з інших веб-сайтів поводиться так само, як якщо б відвідувач відвідав інший веб-сайт.

Ці веб-сайти можуть збирати дані про вас, використовувати файли cookie, вбудовувати додаткове стороннє відстеження і відстежувати вашу взаємодію з цим вбудованим контентом, включаючи відстеження вашої взаємодії з вбудованим контентом, якщо у вас є обліковий запис і ви увійшли на цей веб-сайт.

Who we share your data with | З ким ми ділимося вашими даними

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Якщо ви подаєте запит на скидання пароля, ваша IP-адреса буде включена в електронний лист для скидання. (на даний момент реєстрація відкрита тільки для редакторів)

How long we retain your data | Скільки часу ми зберігаємо ваші дані

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Якщо ви залишаєте коментар, він та його метадані зберігаються на невизначений термін. Це робиться для того, щоб ми могли розпізнавати і схвалювати будь-які наступні коментарі автоматично, замість того, щоб тримати їх у черзі на модерацію.

Для користувачів, які реєструються на нашому сайті (якщо такі є), ми також зберігаємо особисту інформацію, яку вони надають у своєму профілі користувача. Всі користувачі можуть переглядати, редагувати або видаляти свою особисту інформацію в будь-який час (за винятком того, що вони не можуть змінити своє ім’я користувача). Адміністратори сайту також можуть бачити і редагувати цю інформацію.

What rights you have over your data | Які права ви маєте щодо ваших даних

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Якщо у вас є обліковий запис на цьому сайті або ви залишали коментарі, ви можете подати запит на отримання експортованого файлу персональних даних, які ми зберігаємо про вас, включаючи будь-які дані, які ви нам надали. Ви також можете вимагати, щоб ми видалили будь-які персональні дані, які ми зберігаємо про вас. Це не стосується даних, які ми зобов’язані зберігати в адміністративних, юридичних цілях або з міркувань безпеки.

Where your data is sent | Куди передаються ваші дані

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Коментарі відвідувачів можуть бути перевірені за допомогою автоматизованої служби виявлення спаму.

Property rights | Права власності

If you find any violation of intellectual property, please contact the site administration at igorek.pokhyton@gmail.com

Якщо Ви виявили порушення інтелекутальної власності, будьласка, зверністья до адміністрації сайту – igorek.pokhyton@gmail.com

Disclaimer of responsibility | Відмова від відповідальності

All statements regarding the receipt or increase of profit or income, as well as examples of profit or income received (increased) in the past or that may be posted in the future on this website, are merely an estimate of potential earnings or increases in your current earnings and do not guarantee their attainment. By considering projected income or increased future earnings as guaranteed, you also assume the risk of not receiving them. When specific income amounts are mentioned and applied to individuals or types of businesses as amounts earned by them, there is no guarantee that you will achieve similar income. By considering projected income or increased future earnings as guaranteed, you also assume the risk of not receiving them.

Any claims or representations on this website regarding potential earnings should not be considered as average earnings.

There are no guarantees that any prior successes or past results related to income earnings can be used as an indication of your future financial results.

The magnitude of income and its monetary expression are based on multiple factors. We do not have information about the success of your future activities, as well as your personal circumstances or profile data, the ethical principles you employ, business skills, or activity algorithms, and we do not guarantee the probability of obtaining any significant, small, or any monetary sums. We do not guarantee the attainment of similar sums. By considering projected income or increased future earnings as guaranteed, you also assume the risk of not receiving them.

Engaging in online business activities and associated profit generation entails unknown risks. The decision to pursue such activities cannot be solely based on any information presented in our products concerning the services we provide on this website and should be made with due consideration of the possibility of significant (or insignificant) losses or failure to generate profit.

All products and services presented on this website are intended solely for educational or informational purposes and should be used with caution and under the supervision of qualified professionals or mentors. Prior to commencing any activity based on this or any other information, consultation with an accountant, lawyer, or professional consultant is necessary.

Consumers of our products and services, as well as visitors of this website, should rely on their own judgment and rely on their own abilities when making decisions regarding business operations. All information provided regarding products and services must undergo independent expert evaluation by qualified professionals. The information, products, and services presented on this website require thorough analysis and assessment on your part before making a decision regarding business operations and their alignment with reality.

Усі заяви про отримання або збільшення прибутку або доходу, а також приклади отримання (збільшення) прибутку або доходу, які можуть бути розміщені в майбутньому або вже були розміщені раніше на даному сайті, є лише оцінкою можливого заробітку або збільшення Вашого поточного заробітку і не гарантують його одержання. Вважаючи передбачуваний прибуток або збільшення майбутніх заробітків гарантованими, Ви приймаєте на себе також ризик її неотримання. При зазначенні конкретної величини доходу та використанні її щодо особи або виду бізнесу як зароблена ними сума не гарантується отримання вами аналогічного доходу. Вважаючи ймовірний прибуток або збільшення майбутніх заробітків гарантованими, Ви приймаєте на себе також ризик її неотримання.

Будь-які заяви або подання, розміщені на даному сайті щодо можливого отримання прибутку, не вважаються середньою величиною заробітку.

Гарантії того, що будь-які попередні успіхи або результати попередньої діяльності, що стосуються отримання доходів, можуть використовуватися як свідчення про подальші фінансові результати, відсутні.

Величина доходу та її грошовий вираз базуються на багатьох факторах. Ми не маємо інформації про успішність Вашої діяльності в майбутньому, а також стосовно особисто Вас або Ваших анкетних даних, про використовувані Вами етичні принципи, ділові навички або алгоритми діяльності, і не гарантуємо ймовірності отримання будь-яких великих, малих або взагалі будь-яких- чи грошових сум. Ми не гарантуємо отримання аналогічних сум. Вважаючи ймовірний прибуток або збільшення майбутніх заробітків гарантованими, Ви приймаєте на себе також ризик її неотримання.

Ведення ділової діяльності через інтернет та пов’язане з ним отримання прибутку пов’язані з невідомими ризиками. Рішення про заняття подібними видами діяльності не може ґрунтуватися на будь-якій інформації, розміщеній на наших продуктах, що стосується наданих нами послуг, представленої на даному веб-сайті, і має прийматися виключно з урахуванням можливих значних (або незначних) збитків або неотримання прибутку.

Всі продукти та послуги, представлені на цьому сайті, призначені виключно для використання в освітніх або ознайомлювальних цілях, підлягають використанню з обережністю та під наглядом кваліфікованих професіоналів (або наставників). До початку діяльності на основі цієї чи іншої інформації необхідна консультація бухгалтера, юриста або професійного консультанта.

Споживачі нашої продукції та послуг, відвідувачі даного веб-сайту повинні покладатися на свій здоровий глузд і розраховувати на власні сили при ухваленні рішень щодо ведення бізнесу. Вся надана інформація щодо продуктів та послуг має пройти незалежну експертну оцінку кваліфікованими професіоналами. Представлена ​​на цьому сайті наша інформація, продукція та послуги підлягають ретельному аналізу та оцінці перед прийняттям Вами рішення про ведення бізнесу, про їхню відповідність дійсності.